Greetings
Birthdays:
J.P Daniel
17th Feb
Selva Sundari Jaiaraj
22nd Feb
Amalraj Charles
23rd Feb
Thomson Biju
25th Feb
Wedding Days:
Mr. Prem Lionel Daniel & Mrs Kavitha Prem
21st Feb
Mr. Samuel Kirubairaj & Mrs. Jansirekha Samuel
4th Mar
Mr. Abraham Johnson & Mrs Hannah Sulochana Danabai
14th Apr
Mr. Amritraj and Jennifer
29th Apr
Programs
Website developed by Amalraj Charles Amalraj Charles