Greetings
Birthdays:
Selvaraj T
23rd Jan
G Albert
26th Jan
Jansirekha Samuel
27th Jan
Ruhama
28th Jan
Wedding Days:
Mr Rajendran & Mrs Epzibah Prasannal Rajendran
25th Jan
M.G. Jairaj Nadar & Mrs Selvasundari Jairaj
8th Feb
Mr. John Wilson & Mrs Jeyamary Wilson
11th Feb
Mr. Prem Lionel Daniel & Mrs Kavitha Prem
21st Feb
Programs
Website developed by Amalraj Charles Amalraj Charles